Wymień formy rzeźby fluwioglacjalne

Pobierz

Obecnie często wypełnia je woda i powstają w nich jeziora rynnowe.FORMY RZEŹBY-CZYNNIKI RZEŹBOTWÓRCZE-PROCES TWÓRCZY.. Jeśliby stopniały wszystkie lodowce, wówczas poziom mórz podniósłby się o około 70 metrów.. W zależności od ilości wody, odporności skał podłoża i długości tych procesów, wody polodowcowe żłobią w podłożu zagłębienia w postaci mis i rynien polodowcowych, a także .Formy glacjalne - są to wszystkie formy ukształtowania terenu ( rzeźba glacifluwialna i rzeźba glacjalna) powstałe w wyniku zarówno niszczącej ( egzaracyjnej ), jak i budującej ( akumulacyjnej) działalności lodowca bądź lądolodu oraz wód glacjalnych.. Lądolód to rozprzestrzeniająca się ogromna masa lodu.. .Przyporządkuj krainie geograficznej charakterystyczną dla niej formę rzeźby terenu oraz czynnik i proces, w wyniku których powstała ta forma.. Powstawanie Śnieg gromadzi się w obniżeniach powyżej granicy wiecznego śnieg u.. Jeśli akumulacja przewyższa topnienie wtedy śnieg zamienia się w lód.May 9, 2021FORMY POWSTAŁE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI LĄDOLODU TO: •Moreny czołowe •Moreny denne •Głazy narzutowe (eratyki)- głazy przywleczone przez lądolód z odległych terenów( np. Eratyki w Polsce pochodzą z półwyspu Skandynawskiego) GŁAZ NARZUTOWY FORMY POWSTAŁE PO PRZEZ DZIAŁANIE EROZYJNE WÓD WYPŁYWAJĄCYCH Z LODOWCA (FORMY FLUWIOGLACJALNE)Wymień formy rzeźby polodowcowej z podziałem na formy glacjalne i fluwioglacjalneWypisz formy powstałe w wyniku działalności wód pochodzących z topniejącego lądolodu ..

Formy fluwioglacjalne.

Znając podział form działalności lodowców możemy bez trudu określić rzeźbę terenu dla poszczególnych rejonów Polski.Lodowiec górski - formy glacjalne.. Na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem.. Barwną mapę możesz oderwać, ale po zakończeniu pracy włóż ją do arkusza egzaminacyjnego.. 96 % lądowych wód powierzchniowych .. W zależności od stopnia przekształcenia rzeźby polodowcowej na terenie Polski można wyróżnić obszary:formy fluwioglacjalne powstały .. Wody te mają bardzo dużą zdolność erozyjną.. 3. Podaj po 3 cechy do pasów rzeżby w polsce: -pobrzeży -nizin środkowopolskich -wyżyn -kotlin podkarpackich -gór(sudety,karpaty) BŁAGAM O NAJSZYBSZE ROZWIĄZANIE TARAZ!. rozpocznij naukę .. zagadkowa Forma rzeźby, podłużny pagór zbudowany z gliny piasków i żwirów .. (2 pkt) Uzupełnij tabelę.. Zaliczamy do nich: wietrzenie (w tym krasowienie) ruchy masowe.. Występują zarówno formy erozyjne związane z niszczeniem podłoża jak również akumulacyjne, czyli budujące.. · Morena czołowa- podczas postoju lądolodu następuje usypywanie materiału wytapiającego się z jego czoła i osadzanie go w postaci wału równoległego do czoła lądolodu.. Formy fluwioglacjalne powstawały wskutek działalności wód ablacyjnych, czyli wód roztopowych pochodzących z topnienia lodowca.. Dobierz do każdego z opisów nazwę typu rzeźby oraz numer, którym oznaczono na mapie obszar jego występowania..

procesy fluwioglacjalne.

kanion- woda, materiał skalny -erozja.. Woda ta odznacza się zdolnością rozpuszczania skał, którą zawdzięcza zawartości dwutlenku węgla i azotu.Formy powstałe w wyniku działalności lądolodu: · Morena- wszelki materiał skalny transportowany w lądolodzie.. Budująca działalność wód krasowych przejawia się przede wszystkim w postaci form naciekowych, które powstają poprzez wytrącanie się węglanu wapnia zawartego w wodzie krasowej.. Wielkie formy ukształtowania oceanów wyróżnia formy dna oceanicznego oceanicznychodróżnia szelfy od stoków kontynentalnych charakteryzuje wielkie formy dnaObecnie w formie lodu na kuli ziemskiej znajduje się około 24 mln km3 wody słodkiej, co stanowi 2,1 % wodnych zasobów ziemskich.. Formy wklęsłe to te utworzone na wskutek niszczącej dzia­ łalności człowieka np. kopalnie odkrywkowe, kamieniołomy, ziemianki, sztolnie i inne wyrobiska górnicze, a także wcięcia, wykopy, podcięcia drogowe, leje po bombach,Podczas egzaminu możesz korzystać z linijki, lupy i kalkulatora.. Profil Quizy Subskrybowany Subskrybuj?. Zadanie 38. doliny rzeczne-woda (rzeka) , materiał skalny -erozja wgłębna, transport i akumulacja..

... Wymień dwie formy erozyjne fluwioglacjalne .

Zadanie 39*.Sep 18, 2021genicznych form rzeźby oparty jest na kryterium kształtu form względem powierzchni terenu (Klimaszewski 1978).. Terminy: akumulacja, erozja, rzeka, morze, woda opadowa, lodowiec górski, wody fluwioglacjalne, sandr, wąwóz lessowy, klif, dolina U-kształtna.. wodospad- woda, głazy -erozja wsteczna.. erozyjne: karlingi, kotły lodowcowe, żłoby lodowcowe.. Zespół procesów rzeźbotwórczych, wywołanych energią procesów zachodzących na powierzchni Ziemi.. Lodowce, oraz wieczne śniegi pokrywają 10,5 % powierzchni lądów.. formy erozyjne lodowca górskiego (inne niż dla lądolodu (2)) rozpocznij naukę .Wymień dwie formy rzeźby glacjalnej, które powstały w wyniku niszczącej działalności wód roztopowych lądolodu.. 2011-05-25 14:19:36- osady fluwioglacjalne (glacjofluwialne, wodnolodowcowe) - materiał skalny akumulowany przez wody wypływające z lądolodu (także płynące w szczelinach pod nim) w postaci osadów wysortowanych i warstwowanych.. pagórek -woda, materiał skalny-spływanie.. 2010-11-30 19:07:56 Wymień formy ochrony przyrody.. procesy eoliczne.Z kolei formy rzeźby lodowców górskich to z działalności akumulacyjnej- morena środkowa, morena boczna, morena czołowa zaś z działalności erozyjnej- żłoby i cyrki polodowcowe, U-kształtne doliny, wygłady lodowcowe..

Rzeźba fluwioglacjalna - formy.

Oceń: Ostatnio zaktualizowany: 20 marzec, 2022.W tabeli opisano typy rzeźby charakterystyczne dla obszarów zaznaczonych na mapie i oznaczonych numerami od 1 do 3. meandry-nurt rzeczny-erozja boczna.Procesy egzogeniczne.. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora.zależność wielkich form rzeźby od budowy skorupy ziemskiej omawia wpływ procesów endogenicznych na budowę i ukształtowanie powierzchni Ziemi 4.. RPWKPd3RcLo9P (Uzupełnij).. · Morena boczna- wał występujące wzdłuż bocznej krawędzi jęzora .Na podstawie tekstu w podręczniku wymień dwie formy ochrony przyrody obowiązujące w Polsce.. procesy glacjalne.. Typ rzeźby: młodoglacjalna, staroglacjalna, krasowa, lessowa.Innymi formami akumulacyjnymi są ozy oraz kemy, a także iły warwowe uformowane w wyniku utrudnionego odpływu wód lodowcowych.. akumulacyjne: moreny (czołowa, boczna, denna, wewnętrzna, ablacyjna, środkowa) Lądolód - formy fluwioglacjalne (wstają w wyniku działalności wód z topniejącego lodu) erozyjne: rynny polodowcowe, pradoliny, zagłębienia wytopiskowe.Formy glacjalne powstały w wyniku erozyjnej (niszczącej) lub akumulacyjnej (budującej) działalności lodowca lub lądolodu.. Do form akumulacyjnych należą m.in.: drumliny, moreny czołowe, równiny moreny dennej, ozy, kemy,2.Wymień górskie formy polodowcowe w polsce.. formy rzeźby fluwioglacjalne: * erozyjne-garniec lodowcowy-doliny marginalne-rynny przelewowe-pradoliny-jeziora .Formy glacjalne to formy powstałe w wyniku działalności lodowca - należą do nich; moreny czołowe, moreny denne, jeziora morenowe, głazy narzutowe, Formy fluwioglacjale to formy powstałe w wyniku działalności wód pochodzących z topniejącego lądolodu - należą do nich; jeziora rynnowe, pradoliny, sandry, kemy, ozy, drumliny,Do erozyjnych form fluwioglacjalnych należą: Rynna polodowcowa - podłużne zagłębienie, utworzone przez wody płynące pod topniejącym lądolodem pod dużym ciśnieniem (stąd silna erozja podłoża), są wąskie i bardzo długie oraz względnie głębokie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt