Istota samorządu terytorialnego i zasady jego funkcjonowania

Pobierz

celem publikacji Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - uwarunkowa-nia prawne i społeczne jest przedstawienie istoty współczesnego samorząduSamorząd terytorialny jest formą organizacji społeczności lokalnych powołaną do kierowania i zarządzania sprawami publicznymi w interesie mieszkańców.. Podobna procedura jest przy wyborze od l do 3 wiceprzewodniczących.Od 27 maja 1990 do 31 grudnia 1998 samorząd terytorialny istniał tylko na szczeblu gminy.Samorząd terytorialny istniał również w II RP i w czasach Polski Ludowej do 1950 r., kiedy to jego miejsce zajął system rad narodowych.. 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego.. Działania te są nadzorowane przez rządową administrację.Zadania samorządu terytorialnego polegają na zaspokajaniu potrzeb publicznych i zapewnienie rozwoju danego terenu.. Zgodnie z art. 163.W ogólnym znaczeniu, istotą samorządu jest powierzenie zarządu sprawami publicznymi samym zainteresowanym - czyli, z mocy prawa, odpowiednio zorganizowanemu zrzeszeniu obywateli.nika hipoteza, bowiem istota samorządu terytorialnego zdeterminowana jest funkcją w procesie reform politycznych i ustrojowych państwa i administracji publicznej.. Ustawowe gwarancje .W chrześcijaństwie istota samorządu terytorialnego odnosi się zatem do uznania, a co za tym idzie, ochrony podmiotowości wspólnot terytorialnych w życiu publicznym, czyli ich prawa do zarządzania swoimi sprawami..

Funkcjonalna istota samorządu terytorialnego 2.

Stanowi także przedmiot ochrony ze strony prawa międzynarodowego (np. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego).Z przepisów Konstytucji RP wynikają 3 podstawowe zasady odnoszące się do funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce: zasada pomocniczości (subsydiarności), zasada samodzielności, zasada domniemania właściwości samorządu terytorialnego.Podstawowe zasady istoty samorządu ustalone są w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, w której dosyć szczegółowo określa się organizację wewnętrzną i zakres działania gminy oraz środki nadzoru2.3) wykonywanie przez samorząd i jego organy zadań z zakresu administracji publicznej 4) nadzór nad działalnością samorządu jest możliwy jedynie w formach określonych ustawą.. Zadania samorządu terytorialnego Samorząd terytorialny w Polsce ma wykonywać zadania, które nie mają charakteru i znaczenia ogólnokrajowego.. Zgodnie z prawem jego mieszkańcy formują wspólnotę, a także decydują w niezależny sposób o wypełnianiu zadań, wynikających bezpośrednio z jej zapotrzebowania.. Jest instytucją działającą we wszystkich systemach demokratycznych..

Pojęcie oraz istota samorządu terytorialnego.

Pogląd ten w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego zajmuje ważne Korporacjom tym przysługuje prawo ustanawiania w drodze wyboru własnych organów, prawo stanowienia prawa lokalnego.samorząd terytorialny, to wydzielony na podstawie prawa organ administracji publicznej, działający na określonym obszarze, którego mieszkańcy tworzą na podstawie prawa wspólnotę i mogą podejmować decyzje w kwestii realizacji potrzeb społeczności z danego terytorium; to instytucja lokalnej społeczności, którą powołuje się, aby sprawowała na …a) Definicja Definicja prawno-administracyjna " Samorząd terytorialny to powstały z mocy prawa i wyodrębniony w strukturze państwa, związek lokalnego społeczeństa, powołany w celu samodzielnego wykonywania administracji państwowej, wyposażony w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych na niego zadań".Wspomnianą samodzielność gwarantuje mu zasada subsydiarności zawarta w art. 4 ust.. Przewodniczący rady gminy wybierany jej spośród jej członków.. Zasada decentralizacji i Konstytucja RP 2.4.. Kolejną istotną reformą było wprowadzenie ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U..

Ramy prawne funkcjonowania nowoczesnego samorządu terytorialnego 2.1.

3 wspomnianej już Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego (Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, 1985), który stanowi: "Sprawowanie odpowiedzialności publicznych powinno, ogólnie biorąc, przypadać w pierwszej kolejności władzom .Kwestie dotyczące powiatów reguluje Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.. Uchwałą z 3 grudnia 2014 Senat RP zdecydował o ustanowieniu roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego.Samorząd terytorialny w latach Dopiero odzyskanie 90. uzyskał podmiotowość Hasła przywrócenia niepodległości po 1989 prawną jak i znaczną niezależność zasad Konstytucji Marcowej roku i likwidacja systemu ekonomiczną.. Idea utworzenia samorządu terytorialnego i wprowadzenia go w życie została zawarta w Konstytucji Marcowej ( 1921 rok).Zadania samorządu terytorialnego polegają na zaspokajaniu potrzeb publicznych i zapewnienie rozwoju danego terenu.. Wykonując zadania działa we własnym imieniu i na własna odpowiedzialność.Istota samorządu polega na wykonywaniu praw zwierzchnich odstąpionych przez państwo korporacjom samorządowym jako ich własne prawo.. Wykonując zadania działa we własnym imieniu i na własna odpowiedzialność.Samorząd terytorialny jest najważniejszą formą samorządności rozumianej jako przesunięcie w obrębie administracji publicznej kompetencji do załatwiania pewnych spraw grupy która mu podlega, tj. odebranie ich scentralizowanej administracji rządowej i powierzenie ich do samodzielnego rozwiązywania tej grupie społecznej, której te sprawy dotyczą.Jednostki samorządu terytorialnego posiadając taką zdolność mogą być podmiotem praw i obowiązków wynikających z prawa cywilnego, więc mogą nabywać prawa, a także je zaciągać we własnym imieniu i na własny rachunek, odpowiadając za wszelkie działania własnym majątkiem.Koncepcje funkcjonowania samorządu terytorialnego Samorząd terytorialny to wyodrębniona terytorialnie grupa społeczna (zwią- zek publicznoprawny), której członkostwo powstaje z mocy prawa, powołana do wykonywania zadań administracji publicznej w sposób samodzielny i we właś- ciwych formach.1) Pojęcie i istota samorządu terytorialnego; 2) Samorząd terytorialny w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego; 3) Ustrój województwa, powiatu i gminy; 4) Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego; 5) Legislacja samorządowa; 6) Zadania samorządu terytorialnego; 7) Nadzór nad .JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W odniesieniu do samorządu terytorialnego zasada ta jest rozwiniętarównieżw Konstytucji - najpierw przez ustanowienie tzw. domniemania kompetencji (domniemania zadań)na rzecz całego samorządu terytorialnego (art. 163 Konstytucji), a następnie "na niższym piętrze" ustanowienie takiegoSamorząd terytorialny jest ogniwem łączącym płaszczyznę działań społeczno-politycznych i ekonomicznych w procesie demokratyzacji życia kulturowego..

W monografii chcemy poruszyć aspekty dotyczące samorządu terytorialnego.

Zasada subsydiarności i Europejska Karta Samorządu Regionalnego 2.3.. Samorząd terytorialny jest formą administracji publicznej.. Samorząd terytorialny.. Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organ w innych władz publicznych.. Upodmiotowienie społeczności lokalnych - Europejska Karta Samorządu Lokalnego 2.2. wykorzystywane przez komunistów komunistycznego pozwoliły na po 1944 roku były jedynie odbudowę samorządności.Drodzy Autorzy, Ogłaszamy nabór do recenzowanej monografii naukowej pt.. W rozpoznawaniu instytucji samorządu terytorialnego wyodrębnia się, jako podstawowe jego funkcje: 1. polityczną, 2. społeczną, 3. gospodarczą, 4. kulturową.Ustawa zasadnicza określa, że samorząd terytorialny to ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego, który stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową [9]..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt