Sprawozdanie nauczyciel kontraktowy pdf

Pobierz

Nauczysz się przygotować sprawozdanie po zakończeniu stażu.Wzmocnisz kompetencje w zakresie przygotowania dokumentacji stażowej.. Dyrektor w ciągu 21 dni opracowuje ocenę dorobku zawodowego w oparciu o projekt oceny przygotowany przez opiekuna stażu.. 2021r., poz. 1762) Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r.. Po otrzymaniu pozytywnej oceny nauczyciel może przygotować wniosek o wszczęcie postępowania egzaminującego.ZADANIA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO 1.. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu - mgr?. do 31.05.2006r.Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty.. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, nauczyciel ma obowiązek złożyć sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stażu.planu/sprawozdania, powinna zawierać tak dobrane zadania, aby przekonać członków komisji, że nauczyciel spełnił wymagania poprzez realizację przedstawionych działań.. Dec 1, 2021Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela:mgr Magdalena GolanZofia Polaszek - nauczyciel kontraktowy Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego w okresie od 01.09.2003r..

Zgodnie zJak sporządzić ocenę dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego?

nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Joanna .. Nazwa i adres szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Kępie Celejowskiej, Zakrzew 37, 08-470 Wilga Nauczany przedmiot język angielski Okres stażu od 1.09.2013 do 31.05.2014 r.Po zakończeniu stażu nauczyciel ma tylko 7 dni na przedłożenie dyrektorowi sprawozdania.. Wrzesień 2021 - Styczeń 2022 Bogusława Bąk.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY STARAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Hanna Suwart6 days agoKomisja kwalifikacyjna przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, podczas której nauczyciel stażystaubiegającysięo awans na stopieńnauczyciela kontraktowego: 1) przedstawia sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; 2) odpowiada na pytania członkówkomisji dotyczące wymagańokreślonychw §6 ust.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: ( Rozporządzenie z 26.07.2018) Ważne!.

Pracę w charakterze nauczyciela logopedy w … rozpoczęłam 10.09.2018 roku.

W skład komisji wchodzą: • dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji; przewodniczący zespołu nauczycieli, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 1113 days agoMay 3, 20221.1.. § 7. ust.. Otrzymasz praktyczny poradnik, dotyczący awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.rozporządzenia dotyczące awansu zawodowego nauczycieli - m.in.: Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016r., poz. 1379 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01 marca 2013r.. Karta nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nowogard Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju nauczyciela dyplomowanego.. Systematycznie uaktualniałam swoją wiedzę dotyczącą awansu zawodowego i prawa oświatowego.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Foks Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne nr 6 "Iskierka" w Bieniewicach Dyrektor przedszkola: mgr Elżbieta Flisek Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Beata Feńczak.. Już od kilku lat pracuję z dziećmi i młodzieżą w ramach statutowej działalności Kościoła Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej.stycznia1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967) oraz zawarte w nim wymagania wobec nauczyciela stażysty niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego..

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r.

rozporządzenia.. Tarnobrzeg Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju na nauczyciela mianowanegoDo wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego należy dołączyć: kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, zaświadczenia dyrektora placówki, kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora placówki za zgodność z oryginałem;Nauczyciel, który nie zdał egzaminu przed komisją egzaminacyjną może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.. Zapoznaje się z treścią rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli / Dz. U. z 2013 r. poz. 393/, a szczególnie z wymaganiami określonymi w § 7 ww.. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j Dz. U2020 poz. 2200) Anna Kiełb marzec 2022r.§ 7.. 3.Zajęcia przedszkolne, Sprawozdania Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. 5 i 5a oraz art. 9f ust.. 2 pkt.. Dzięki temu wiem, na czym polega awans zawodowy nauczyciela i według jakiej procedury przebiega..

2.1.Poznasz akty prawne regulujące procedurę awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.

3a) i rozporządzenia MEN w sprawie uzyskania awansu z 01.12.2004 r. - wrzesień 2006.. 1 (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej oraz podniesienie jakości pracy szkoły.Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. ROZSTRZYGNIĘCIE -PROCEDURA OCENIANIA §13.Dokonałam analizy następujących dokumentów: Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r.. poz. 393) Efekty: Nauczyciel kontraktowy może przystąpić ponownie do egzaminu przed komisjąKomisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły (Art. 9g.. To są powinności istotne dla nauczycieli, którzy rozpoczęli staż 1.09.2018 r. 1) uczestniczyć w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych,przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu, c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust.. • Lepiej więc ze sprawozdania, które daliśmy dyrektorowi na zakończenie stażu, wybrać takie działania, które możemy zaliczyć do sukcesów, działaniaSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA - NAZWA SZKOŁY - STANOWISKO PRACY IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU CZAS TRWANIA STAŻU Staż na nauczyciela mianowanego rozpoczęłam … w …., który trwał w tej placówce do ….nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego Rozdział 3a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt