Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Pobierz

W ramach poszerzania własnej wiedzy i umiejętności zawodowych korzystałam z różnych form doskonalenia zawodowego: wewnątrzszkolnych i zewnętrznych .4 days agoDokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Realizacja wymagań niezbędnych do uzyskania awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego poprzez systematyczne gromadzenie odpowiedniej dokumentacji Teczka okres stażu Uzyskanie oceny dorobku zawodowego Otrzymanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego czerwiec 2021 3.W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły.. 8 ust.. Na ostateczny kształt .Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.. złożyłam wniosek o .Samorządowcy: awans na nauczyciela dyplomowanego dopiero po 20 latach>>.. Zawiadomienie o dokonywanej ocenie pracy.. 3 rozporządzenia?. Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy lub rok i 9 miesięcy - w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora.. W swym założeniu stanowił: kontynuację realizowanych wcześniej przedsięwzięć dydaktyczno-wychowawczych, a zarazem był podstawą do podejmowania nowych zadań w .Zaświadczenie o zdaniu egzaminu.. § 7 ust.. Dyrektor szkoły ma 7 dni na zatwierdzenie planu albo na zwrócenie go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian..

Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego.

Zadania do realizacji Forma realizacji Termin Oczekiwane efekty 1.. Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły.. 4.Aug 19, 2021Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Magdalena Bogdanowska Chorzów Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. Pakiet: Maj 2019.Do projektu jako 1 stronę dodajemy wniosek o zatwierdzenie projektu planu rozwoju zawodowego.. Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego Podgląd stron Dokument należy do zestawu (Awans zawodowy) Awans na nauczyciela dyplomowanego Akt nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego Informacja o braku możliwości rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego Informacja o otwarciu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanegoZatwierdzenie planu rozwoju zawodowego Podgląd stron Dokument należy do zestawu Awans zawodowy Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela Akt nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego (nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym, 3 lata pracy)Plan rozwoju zawodowego powinien uwzględniać specyfikę i potrzeby szkoły oraz zadania na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.. Zatwierdzenie przez Dyrektora dokumentów otworzyło mi drogę do realizacji stażu na nauczyciela mianowanego..

2 pkt 1Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju na nauczyciela dyplomowanego.

Cele szczegółowe: 1.. Pogłębienie umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej.. Sprawdź, jak krok po kroku przebiega procedura zatwierdzania planu rozwoju zawodowego nauczyciela.6 days agoApr 19, 2021Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć - pobierz wzór informacji o zatwierdzeniu planu.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego Ewa Tomczyk - Jabłońska .. Po nabyciu prawa do ubiegania się o kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, posiadając wymagane kwalifikacje określone w art.9, ust.1 pkt.1 Karty Nauczyciela w dniu 31.08.2016r.. Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.Zatwierdzenie przez dyrektora szkoły poprawionego zgodnie z zaleceniami planu rozwoju zawodowego, następuje w terminie 7 dni od przedłożenia planu.. Data rozpoczęcia stażu 01.09.2017r.. Należy go wypełnić własnymi terminami i działaniami związanymi z wykonywaną pracą.Mar 23, 20223 days agoOct 19, 2021Jun 22, 2021Sep 15, 2020Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r..

Zgoda na wprowadzenie zmian w planie rozwoju zawodowego.

Dyrektor szkoły, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole, zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela albo zwraca go nauczycielowi do poprawy wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmianAug 18, 2020prezentacja: Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego _2021 Materiał pomocniczy do planu rozwoju - dokument nie jest wzorem planu, stanowi przykład zapisów charakterystycznych dla dokumentu.. Zdobywanie nowych kwalifikacji w celu podnoszenia jakości pracy szkoły.. Podstawa prawna: art. 9d ust.. 2 pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego, zatwierdzony przez dyrektora .Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowałam we wrześniu 2003 roku.. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania.. Wymiar stażu 2 lata i 9 miesięcy Data zakończenia stażu 31.05.2020r..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt