Tekst jednolity dz u z 2016r poz 124

Pobierz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 1 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Na podstawie art. 7 ust.. 3 pkt 2-6.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962), z tym że do tej osoby stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych nauczycieli oraz ustala się jej wynagrodzenie nie wyższe niż 184% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w .Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.. 2 dotyczące .Akty ujednolicone Dziennik Ustaw Monitor Polski Dzienniki Urzędowe Dzienniki Unii Europejskiej OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych Tekst pierwotny 1.Akty ujednolicone Dziennik Ustaw Monitor Polski Dzienniki Urzędowe Dzienniki Unii Europejskiej OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" Tekst pierwotny 1. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) The Commercial Companies Code of 15 September 2000Data wydania 2016-12-27; Uwagi tekst jednolity nie obejmuje par.. Przepisy ogólne Art. 1..

2008-12-06. akt objęty tekstem jednolitym.

1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. poz. 489, z 2012 r. poz. 951 oraz z .1 Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (tekst jednolity Dz.U.. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: dz. u. z 2016 r. poz. …- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60), przy wykorzystaniu usług danych przestrzennych geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej, o którym mowa w art. 13 ust.. Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177) zarządza się, co następuje: .. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), wykorzystując funkcjonalność e-PUAP, o czym informuje na swojej stronie internetowej.. W tym miejscu wartym podkreślenia jest fakt stosunkowo dużegoDz.U.2021.0.1797 t.j.. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646), polegającą na świadczeniu usług w zakresie czynności, o których mowa w art. 4 ust.. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573); 7) jednostce w dziale - rozumie się przez to jednostkę sektora finansów .Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy - Prawo budowlane..

(tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Wyjaśnienia i wzoryWyjaśnienia i wzory Art. 1.

[Zakres regulacji] 1.. Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 124 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 123Dziennik Ustaw Dz.U.2016.124 t.j.. 2009 Nr 157 poz. 1240 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. poz. 62, r. o finansach publicznych DZIAŁ I Zasady finansów publicznych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.. - Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej Obserwuj akt Rozdział 1.. Ustawa określa: 1) krajową infrastrukturę zaufania;Do jednostki służby medycyny pracy Służby Więziennej przepisy ustawy stosuje się odpowiednio, przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184) i ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2016 r. poz. 713 i 904) oraz przepisów wydanych na ich .z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 124/xiv/2015 rady gminy żabia wola z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podstawie art. 18 ust..

5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.

17 rozporządzenia; Treść; Dziennik Ustaw - rok 2017 - wszystkie pozycje z dnia 2017-01-19.. (Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 678)Tekst pierwotny.. 2.Akty ujednolicone Dziennik Ustaw Monitor Polski Dzienniki Urzędowe Dzienniki Unii Europejskiej USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej 1), 2) Tekst pierwotny Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.. Ustawa z dnia 8 października 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane.Art.. Zakres regulacji ustawy 1.. 2 pkt 8, art. 41 ust.. poz. 124) oraz w innych licznych rozporządzeniach.. Ustawa określa: 1) krajową infrastrukturę zaufania; 2)Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw.. Informacje wskazane w ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt