Plan pracy wychowawczej klasa 2

Pobierz

Janusza Korczaka w Rychlikach Lp.. wykonywanie dekoracji klasy .Wychowania Uczniowie kl. I-VIII Cały rok szkolny Opiekunowie SU, Klubu Wolontariusza, pedagog, psycholog Przeprowadzenie akcji maj ących na celu uwra żliwienie uczniów na potrzeby drugiego człowieka Uczniowie kl. 0-VIII Cały rok szkolny wychowawcy klas, pedagog, psycholog Przeprowadzenie warsztatuPLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLASA V 2020/2021 Wychowawca: Justyna Drewka.. Indywidualne spotkania z rodzicami.. Zespół klasowy klasy 4 składa się z 13 osób - 6 dziewczynek i 7 chłopców.. dyskusja.. Pomoc trójki klasowej w organizacji życia w klasie.. -Wyrabianie odpowiedzialności za siebie i innych uczniów w klasie -Wybór Samorządu KlasowegoPlan pracy wychowawczej dla klas II w roku szkolnym 2014/2015 Skład zespołu wychowawczego klas II: mgr Agnieszka Wojtowicz - klasa IIa mgr Katarzyna Bara- Bać - klasa IIb mgr Aldona Rączy - klasa IIc mgr Barbara Szelicka - klasa IId Cele i zadania działań wychowawczych: 1.. Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.. Bezpieczeństwo, zasady higieny podczas lekcji i przerw.. Kształtowanie postaw społeczno-moralnych i kologe icznych 1.. Zakłada wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieckaPLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY III NA ROK SZKOLNY 2015/2016.. Powitanie nowych uczniów, integracja klasy - gry i zabawy.1 PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 4 im..

Ustalenie planu pracy klasy.

Kształtowanie postawy współgospodarza klasy i szkoły.. Tematy i zagadnienia (cele edukacyjne) Metody i środki realizacji Osiągnięcia ucznia (realizacja celów) 1.. Wybór samorządu klasowego.. Praca .. przestrzegać higieny osobistej, higieny pracy i wypoczynku.. pomoc w dyżurach na korytarzu propozycje wychowawcy.. przez właściwą realizację zadań .. - włączenie rodziców do pracy na rzecz klasy (przygotowanie okazjonalnych prezentów, pomoc wpracy.. Pracę wychowawczą i opiekuńczą umieściłam w działach: II.. udział klasy w imprezach klasowych i szkolnych.. Stosunek do kolegów, dorosłych, starszych.Plan pracy wychowawczej rok szkolny 2016/2017 oparty na haśle przewodnim "Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi (.). Pozwól mu błądzić i radośnie dążyć do poprawy.". Jak dbać o bezpieczeństwo swoje iPLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY III W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 " Każde dziecko ma indywidualną drogę swojego rozwoju i nie można hamować rozwoju jednego dziecka dla zrównania go z innymi lub też odwrotnie.. Wychowawca Uczniowie Rodzice III.. Indywidualne spotkania z rodzicami.. Bardziej szczegółowo2 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLASA TO MY Zadania szczegółowe 1.Wdrażanie do współżycia w grupie i klasie.. Pomoc rodziców w organizowaniu imprez i wycieczek klasowych..

IV.opracowanie planu pracy.

sformułowanie wniosków.. Plan pracy godzin wychowawczych w klasie V Tematy i zagadnienia (cele) Korelacja ze ścieżką Metody i środki realizacji Osiągnięcia ucznia (realizacja edukacyjną celów) 1.. Chomikowe rozmowy.. 2 ZAŁOŻENIA PLANU Celem planu pracy jest stworzenie warunków do prawidłowego rozwoju intelektualnego, psychicznego, społecznego, zdrowotnego i moralnego wychowanków.PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 KLASA VIII a wychowawca- Gabriela Żylis TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH na podstawie Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły Podstawowej im.. -stosowanie form i zwrotów grzecznościowych, -zasady kulturalnego komunikowania .plan pracy wychowawczej i profilaktycznej dla klasy 2b w roku szkolnym 2015/2016 katarzyna jachacy Plan pracy wychowawczej kl.1 Anna Niewińska Plan pracy wychowawczej w klasie 2 Justyna Sochaplan pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuŃczej na rok szkolny 2020/2021 PODSTAWY PLANU Proces dydaktyczno - wychowawczy i opiekuńczy Szkoły Podstawowej nr 2 im.PLAN WYCHOWAWCZY KLASY 1b ROK SZKOLNY 2021 / 2022 OBSZAR CELE FORMY REALIZACJI .. Działania wychowawcze -zabawy integrujące grupę, -pomoc koleżeńska, -praca w grupie, -udział w imprezach szkolnych i klasowych, Okres realizacji 2.Komunikowanie się z rówieśnikami i dorosłymi..

Klasa naszym miejscem pracy.

Nauka naszym obowiązkiem i przyjemnością.. Edukacja ekologicznozdrowotna.. Cele operacyjne Tematy godzin wychowawczych Formy realizacji Termin Uwagi Plan pracy wychowawczej klasy V.. Pokaż wszystkie; Pokaż ostatnie; FILMY-2017 .PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY I Rok szkolny 2017/2018 mgr Mariola Czapiewska mgr Aleksandra Kiedos .. Praca wychowawcza i opiekuńcza prowadzona przeze mnie w klasie 2g ma na celu .Plan pracy wychowawcy klasy II na rok szkolny 2018/2019 jest zintegrowany z Programem wychowawczo-profilaktycznym PSP w Bełcznie, z Planem Pracy Szkoły na rok 2018/2019, z Planem pracy koordynatora ds. bezpieczeństwa i konsultowany z rodzicami uczniów klasy II.. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.. 5. Wdrażanie do stałej troski o mienie społeczne.. Pomoc trójki klasowej w organizacji życia w klasie.. Omówienie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.. 2.Plik Plan pracy wychowawczej dla klasy II.doc na koncie użytkownika anusiaja • folder Plany • Data dodania: 27 lip 2011plan pracy wychowawczej ii liceum ogÓlnoksztŁcĄcego w legnicy rok szkolny 2014/2015 dziedzina Życia szkoŁy cele do realizacji formy realizacji odpowiedzialni termin realizacji i .wychowanie patriotyczne-tradycje i obrzĘdowoŚĆ 1.prezentacja postaw patriotyczno-obywatelskich organizowanie spotkaŃ, audycji przez radiowĘzeŁ,Plan pracy wychowawczej klasy IV..

Uczestnictwo rodziców w pracy wychowawczej.

Klasa 2g Wychowawca: mgr Plan pracy wychowawcy klasy 2g jest zgodny z planem wychowawczym i profilaktycznym szkoły.. Wybór Samorządu Klasowego.. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami 1.Plan pracy wychowawczej dla klasy III.doc 67 KB; 13 wrz 09 17:09; Plan pracy wychowawczej dla klasy II.doc Pobierz folder; Zachomikuj folder; 8; 0; 0; 0; 8 plików 0,81 MB bezpośredni link do folderu.. 2.PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ kl. 8A rok szkolny 2021/2022 ZAGADNIENIA Realizacja zadań poprzez: UWAGI CELE WYCHOWAWCZE PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW Organizacja zespołu klasowego - Tworzenie właściwych stosunków koleżeńskich.. Francesco Nullo w Olkuszu na rok 2012/13 Program Wychowawczy Szkoły został opracowany przez zespół nauczycieli po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców.. Organizacja zespołu klasowego 1.. Organizacja roku szkolnego.. Wśród dzieci jest czworo dojeżdżających i korzystających ze świetlicy szkolnej.. Cele główne: Uczeń skutecznie komunikuje się z rówieśnikami w różnych sytuacjach.. Został on oparty na wizji i misji szkoły.Treści programu zgodne są ze Statutem Szkoły.Plan pracy wychowawczej, klasa 4.. Wszyscy nauczyciele zespołu sierpień 2020 wrzesień 2020 2. wdrażanie do uczestnictwa w pracach samorządu szkolnego.. Zapoznanie ze Statutem Szkoły - prawami i obowiązkami ucznia.. Zagadnienia z obszaru uzależnień, w tym behawioralnych, 2.Plan pracy wychowawcy klasy I jest zgodny z planem wychowawczym i profilaktycznym szkoły.. Należy jedynie wspomagać zróżnicowany rozwój poszczególnych dzieci, uczestniczących w systemie edukacyjnym…" R. Więckowski1 Plan pracy wychowawczej dla klasy I Wartości Ogólne zadania wychowawcze Efekty (postawy, zachowania) Sposób realizacji Poznajemy się wzajemnie Uczeń pamięta nazwę szkoły i adres, imię i nazwisko dyrektora oraz swego wychowawcy, zna układ pomieszczeń w szkole, zna imiona kolegów i koleżanek, odpowiednio ich używa, nawiązuje kontakty z dziećmi z innych klas.Plan pracy wychowawczej dla klasy IV a Szkoły Podstawowej nr 19 w Rzeszowie w roku szkolnym 2020/1021 Opracowała: Agata Sączawa.. Uczestnictwo rodziców w tzw. Pedagogizacji Cały rok Nauczyciel, rodzice 10.pracy wychowawczej.. przydział obowiązków.. Integracja zespołu klasowego.. Pomoc rodziców w organizowaniu imprez i wycieczek klasowych.. Wzbudzanie satysfakcji z pracy na rzecz klasy i szkoły.. Cele główne: Uczeń zna swoje mocne i słabe strony, potrafi nad nimi panować.- wniosków z planu pracy zespołu - kierunków oświatowych państwa i wytycznych MKO 2.Opracowanie Planu pracy zespołu wychowawców klas I -III, realizacja zatwierdzonych zadań w procesie edukacyjnym.. opieka nad kwiatami i klasopracownią.. jest to grupa mało zintegrowana i stwarzająca problemy wychowawcze.. Odwiedziny w domach rodzinnych.. PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY III NA ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁ ZAGADNIENIA FORMY REALIZACJI I.. Udział w uroczystościach szkolnych, apelach.. łącznik z biblioteką.. Omawianie wyników w nauce i zachowaniu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt