Przeczytaj uważnie informacje podane obok a b c d

Pobierz

ZADANIE 11 (3 pkt) Na podsta wie przedsta wionego drze wa genealogicznego W azó w (u góry strony) odpowiedz na pytania dotyczące stosunków pokrewieństwa członków rodziny Wazów.Strona 10 z 15 Zadanie 8.. W wolne miejsca w tabeli wpisz P (prawda) lub F (fałsz).. około 6 godzin temu.. Na czele opozycji w Anglii stanął Oliwer Cromwell, który w 1653 roku przyjął tytuł Lorda Protektora.Przeczytaj tekst i wybierz poprawne odpowiedzi animals and food.. D. Karol Marcinkowski był lekarzem podczas powstania wielkopolskiego 1918/1919.Oceń, czy podane informacje dotyczące rewolucji w Anglii są prawdziwe czy fałszywe, wpisując obok nich w tabeli odpowiednio Prawda lub Fałsz.. ZADANIE 4.. Przeczytaj tekst i wykonaj zadania.. OPOP- Strona 3 z 27 Lista lektur obowiązkowych Klasy VII i VIII .. Strona 4 z 15 Zadanie 4.. Przeczytaj teksty A i B. Uzupełnij luki 1-3 we mailu do Toma zgodnie z.b.. obok i słuchał ciekawie.. AKT I SCENA II Inna część lasu — widać jezioro Gopło.Przeczytaj uważnie poniższe teksty.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 8.1.-8.3.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. d. ustanowienie artykułów henrykowskich e. utworzenie piechoty wybranieckiej A. Stefan Batory B. Zygmunt III Waza C .Przeczytaj uważnie podane obok niżej informacje.. Postępowanie […] było takie: Każdy otrzymywał skorupkę i pisał na niej nazwisko człowieka […]..

Przeczytaj uważnie informacje podane na rysunku obok.

Zostały odkryte przypadkiem w 1940 roku przez czterech chłopców.B) Bolesław Chrobry biskup Thietmar C) Bolesław Krzywousty Gall Anonim D) Władysław Jagiełło Otton III Zadanie 14.. • Nie ustawiaj stojaka w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła, takich jak grzejnik elektryczny, piecyk gazowy, itp.B.. Na podstawie podanych informacji sformułuj problem (dotyczący środowiska przyrodniczego lub ekologii), który Penanowie muszą rozwiązać.. (0 - 4) Czynniki środowiska Środowisko lądoweRozstrzygnij, czy podane informacje są pra wdziw e, czy fałszy we.. Przeczytaj tekst.. Informacja Prawda/Fałsz A. informacje:Azja zajmuje około 3/10 (trzy dziesiąte) powierzchni lądów na ziemi, a europa 1/15 (jedną pietnastą)Chiny zajmują około 5/24 (pięć dwudziestychczwartych) powierzchni azji .Przeczytaj uważnie teksty, a następnie wykonaj zadania umieszczone pod nimi.. Przeczytaj uważnie tekst i wykonaj zadania.przeczytaj uważnie podane obok informacje a) jaką część powierzchni wszystkich lądów zajmują chiny, a jaką -- polska?b) jaką część ludzi świata stanowią mieszkańcy chin, a jaką --polska?. Po I wojnie światowej we .. narodził się ruch faszystowsk - Pytania i odpowiedzi - Historia .. które odnosi się do podmiotu wyrażonego rzeczownikiem C/D.. Zadanie 3.. Dokończ zdanie.. C. wierzeniach ludzi współczesnych..

Przeczytaj uważnie tekst.

ZaznaczPrzeczytaj poniższy tekst.. Tekst II Do prawdziwych dzieł sztuki należą malowidła naskalne1 znajdujące się w jaskini Lascaux [czyt.. Układ graficzny .. lub obok niego A B oraz C D .. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. • Na ostatniej stronie zamieszczona jest lista lektur obowiązkowych.. Zdecyduj, które stwierdzenia dotyczące treści listu są prawdziwe (a), fałszywe (b) lub brak informacji w tekście (c).. W utworze Sławomira Mrożka zastosowana została narracja A/B, w której C/D.Wymienione niżej wydarzenia (a-e) przyporządkuj do królów Polski (A-D), za panowania których miały miejsce a. bitwa morska pod Oliwą b. rokosz Zebrzydowskiego c. oblężenie przez Szwedów klasztoru na Jasnej Górze.. Gdy przy zadaniu jest taki znak , to sam napisz odpowiedź w miejscu kropek.. Przeczytaj notatkę odnoszącą się do tekstu, który.. D. brak jakichkolwiek przyjemności.. Z historii Zosi wynika, że A. zdrada zawsze zostanie ukarana.. lasko] w południowo-zachodniej Francji.. (3 pkt) Na podstawie zamieszczonych informacji napisz, o kim mowa.. - P 1p za każde zdanie 4.. C. Liberum veto to zasada zrywająca obrady sejmu.. You should stop eating junk food.w nagraniu, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.. odpowiedź: O około 9 % Nie wiem dlaczego ale mi wyszło 7 %,chcę sprawdzić rozwiązanie.Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu..

Przeczytaj uważnie tekst i uzupełnij brakujące informacje.

nadmiar obowiązków.. C. lęk przed zemstą młodzieńców.. O ile procent obniżyła się cena jednego woreczka do robienia kulek lodu?. M j przyjaciel Mutang poszedł .. 9.PLWAŻNE!PRZECZYTAJ UWAŻNIE PONIŻSZE INFORMACJE.. Azja zajmuje ok 3\over10 powierzchni lądów na Ziemi a europa 1\over15 Chin zajmują około 5\over24 powierzchni azji, a polska 3\over100 powierzchni europy Azjaci stanowią około 5\over9 ludności swiata a europejczycy 2\over21 W hinach mieszka 9\over25 ludnosci azji, a w polsce 3\over40 ludnosci europy a) Jaką część powierzchni .Przeczytaj uważnie poniższe obserwacje z pewnego doświadczenia: "Po rozpoczęciu wprowadzania tlenku węgla (IV) do nasyconego roztworu, świeżo sporządzonej wody wapiennej natychmiast powstało białe zmętnienie.. ZACHOWAJ ULOTKĘ NA PRZYSZŁOŚĆ.. Według legendy (zawartej w zeszycie ćwiczeń) myszy zagryzły okrutnego Popiela, jego żonę i dwóch synów.. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz 1 pkt.. Przeczytaj uważnie tekst.. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz 1 pkt.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 8.1.-8.3.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.Przeczytaj uważnie poniższe zdania (1 - 4) i wybierz, zakreślając odpowiednio a, b lub c, właściwą brakującą formę..

W każdej legendzie wszystkie podane informacje nie są prawdziwe.

B. przysłówek.. - Panie, chociaż piętnaście sztuk, ja mam dzieci - błagał staruszek.. Tabliczkę zanosił na umówione miejsce na agorze […].. Podaj imię i nazwisko.Przyporządkuj wymienione poniżej składniki przyrody do grupy ożywionych lub .. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.B.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią .. przeczytaj uważnie treśd podanych zdao oraz przypisane im opcje odpowiedzi, .. które z podanych poniżej informacji są zgodne z jego treścią P, a które nie F. Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli.. Gdy jednak nie przestawaliśmy podawać CO 2 do tego roztworu, zmętnienie po kilku minutach znikło.Przeczytaj uważnie tekst i wykonaj polecenia A, B i C.. W przytoczonym wyżej fragmencie podkreślono A/B, odnoszący się do C/D książki.. Proszę o rozwiązanie tego zadania.. W ta-beli w kolejnych rubrykach (A, B, C) dopisz obok podanej informa-cji: prawda, fałsz.. Pomyłki przekreślaj.. D. szczęście polega .B.. odnalezionych malowidłach.. Za każde poprawne PYTANIA 21-25, 10 punktów Przeczytaj uważnie poniższy tekst i odpowiedz na pytania 21-25.. Odpowiadaj tylko własnymi słowami, chyba że w zadaniu polecono inaczej.. B. Stanisław August Poniatowski był przedostatnim polskim królem wybranym w drodze wolnej elekcji.. Następnie odpowiedz na pytania wpisując odpowiednie litery A, B lub C obok każdego pytania.. Przykład: Aujourd`hui il y a _____ soleil.. C. uczuciami innych nie wolno gardzić.. wybierz poprawną odpowiedź (a-c) do każdej z luk (1-4).. B. miłość nie gwarantuje szczęścia.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.Informacje dla uczniów • Przeczytaj uważnie teksty, a następnie wykonaj zadania umieszczone pod nimi.. D. zachowaniu zwierząt.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.. D. czytelniczki.. Napisz obok zdania TAK - gdy zdanie jest prawdziwe, NIE - gdy zdanie jest fałszywe (nieprawdziwe).. (0-3) Przeczytaj tekst.. A. imienne B. czasownikowe C. chęć D. uznania.. Tam najpierw archonci przeliczali całą ilość skorupek.Przeczytaj uważnie poniższy fragment tekstu dotyczący plemienia Penan w z Borneo.. (0-1) Dokończ zdanie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt