Budowa atomu układ okresowy pierwiastków chemicznych

Pobierz

Jądro uranu może rozszczepid się na wiele sposobów.1 Dział: Budowa atomu, wiązania chemiczne - Zadania powtórzeniowe Informacja do zadań 1.-4.. Wymagania programowe z chemii na poszczególne oceny IV etap edukacyjny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz w części 1. podręcznika dla liceum ogólnokształcącego Jądra atomów glinu zbudowane są z: 14 protonów i 13 neutronów.. Tablice Chemiczne, Adamantan, 2004.. Pionowe kolumny tabeli nazywa się grupami, zaś poziome rzędy - okresami.. liczbą atomową.. Obecnie wiemy, że twierdzenie to jest błędne, a o .Układ okresowy pierwiastków jest uniwersalnym sposobem prezentacji pierwiastków chemicznych.. Średnia masa atomowa bromu jest równa 79,90 u.. W układzie okresowym pierwiastki (ich symbole) są umieszczone kolejno w tabeli zgodnie z rosnącą liczbą atomową.. Budowa atomu.. Układ okresowy podzielony jest na pionowe kolumny zwane …………………………….i poziome rzędy, czyli …………………………….. a) bor b) beryl c) magnez d) sódMatura - przykładowe zadania z działu: BUDOWA ATOMU I CZĄSTECZKI _____ 16.. Budowa atomu.. BUDOWA UKŁADU OKRESOWEGO PIERWIASTKÓW.. Układ okresowy pierwiastków chemicznych Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra .. co stanowi podstawę omawia kryterium klasyfikacji superciężkich pierwiastków chemicznych o chemiczny budowy współczesnego układu okresowego pierwiastków chemicznych zastosowane przez liczbie atomowej większej od 100Chemia Nowej Ery Rozdział II / Wewnętrzna budowa materii..

Układ okresowy pierwiastków chemicznych.

Istnieje związek pomiędzy budową atomu a położeniem pierwiastka w układzie okresowym.. 1H Wodór 1,01 .. ELEKTROUJEMNOŚĆ WG PAULINGA NA PODSTAWIE UKŁADU OKRESOWEGO PIERWIASTKÓW Źródło: W. Mizerski, Tablice Chemiczne, .Najważniejsze zależności pomiędzy budową atomu i właściwościami pierwiastka a jego miejscem w układzie okresowym: Dla grup głównych (1, 2, 13-18) cyfra jedności numeru grupy oznacza liczbę elektronów walencyjnych danego pierwiastka.. Ponieważ będą brały udział w tworzeniu wiązań chemicznych pomiędzy .W skład jądra atomu wchodzą: NukleonyZgłoś błąd; Elektron ma ładunek: UjemnyZgłoś błąd; Proton ma ładunek DodatniZgłoś błąd; Neutron ma ładunek Nie ma ładunkuZgłoś błąd; Liczba atomowa Z określa liczbę (w atomie danego pierwiastka chemicznego) Elektronów|ProtonówZgłoś błądmodelu budowy atomu: orbital atomowy, liczby kwantowe (n, l, m, m s), stan energetyczny, stan kwantowy, elektrony sparowane pierwiastków promieniotwórczych wyjaśnia, co to są izotopy pierwiastków chemicznych na przykładzie atomu wodoru budowy materii od starożytności do czasów omawia budowę współczesnego modelu atomu1.. Wszystkie grupy i okresy są ponumerowane.Sprawdziany, testy, kartkówki, odpowiedzi, prace domowe, wypracowania, lektury,Liczba atomowa Z określa liczbę protonów w jądrze atomu..

test > Poznajemy układ okresowy pierwiastków.

Właściwości pierwiastków w okresie zmieniają się w sposób okresowy, o czym mówi nam PRAWO OKRESOWOŚCI.. Na podstawie budowy powłok elektronowych chloru, azotu i fosforu oraz położenia pierwiastka w układzie okresowym wyjaśnij, dlaczego istnieje PCl 5 a występowanie NCl 5 jest teoretycznie niemożliwe.. 13 protonów i 14 elektronów.. Numer grupy informuje o liczbie ……………………………………., natomiast numer okresu mówi o liczbie …………………………………………….Układ okresowy pierwiastków, tablica Mendelejewa jest to uporządkowane zestawienie wszystkich pierwiastków chemicznych.. liczbą neutronów.. 8.Układ okresowy pierwiastków chemicznych, budowa atomu zestaw I Na podstawie fragmentu układu okresowego pierwiastków odpowiedz na pytania: Zad 1 (0-1pkt)Wskaż nazwę pierwiastka, który leży w drugiej grupie i 3 okresie?. 13 protonów i 27 neutronów.. Układ okresowy to tablica składająca się z poziomych okresów i pionowych grup.1.. Liczba masowa A określa sumę protonów i neutronów w jądrze atomu.. Pytanie 1 /10.. Zaloguj się Załóż konto1.. Układ okresowy pierwiastków chemicznych..

Budowa atomu a położenie w układzie okresowym.

Układ okresowy pierwiastków chemicznych Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dobra [1 + 2 + 3] Ocena bardzo dobra [1 + 2 + 3 + 4] Uczeń: − wymienia nazwy szkła i sprzętu laboratoryjnego − zna i stosuje zasady BHP obowiązujące w pracowni chemicznej − rozpoznaje piktogramy i wyjaśnia ich znaczenie − omawia budowę atomuUkład okresowy pierwiastków chemicznych Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dobra [1 + 2 + 3] Ocena bardzo dobra .. i wyjaśnia ich znaczenie − omawia budowę atomu − definiuje pojęcia: atom, elektron, proton, neutron, nukleony, elektrony walencyjne − oblicza liczbę protonów, elektronów i neutronów w atomie .Układ okresowy, stworzony przez Mendelejewa, był wyrazem sformułowanego przez niego w 1869 roku empirycznego prawa okresowości, które w swej pierwotnej postaci mówiło, że właściwości chemiczne i fizyczne pierwiastków są zależne od ich mas atomowych i zmieniają się okresowo.. Ponieważ atom to układ elektrycznie obojętny, liczba ta określa również liczbę elektronów..

Średnia masa atomowa bromu jest równa 79,90 u.Układ okresowy pierwiastków chemicznych.

Układ okresowy pierwiastków chemicznych Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dobra [1 + 2 + 3] Ocena bardzo dobra [1 + 2 + 3 + 4] Uczeń: − wymienia nazwy szkła i sprzętu laboratoryjnego − zna i stosuje zasady BHP obowiązujące w pracowni chemicznej − rozpoznaje piktogramy i wyjaśnia ich znaczenieW teście Budowa atomu - sprawdzian znajdziesz następujące pytania: Pytanie 1: Każdy atom pierwiastka chemicznego składa się z dwóch obszarów (dwie odpowiedzi):Układ okresowy pierwiastków chemicznych Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna .. − rozpoznaje piktogramy i wyjaśnia ich znaczenie − omawia budowę atomu − definiuje pojęcia: atom, elektron, proton, neutron, nukleony, elektrony .. chemicznego pierwiastków chemicznych w układzie okresowym − zapisuje wzory elektronowe .Właściwości pierwiastkó w układzie okresowym zmieniają się w sposób …………………… zgodnie z prawem …………………………….. Przerwij test.. Numer okresu informuje o tym, z ilu powłok elektronowych składa się atom pierwiastka, a numery grup 1., 2. i 13.-18. pomagają określić liczbę elektronów walencyjnych.Każdy pierwiastek w Układzie Okresowym opisany jest dwoma liczbami, które charakteryzują skład jądra atomowego: - liczba atomowa (Z) (zwana inaczej liczbą porządkową) podaje liczbę protonów w jądrze atomowym, a tym samym liczbę elektronów w atomie (w obojętnym atomie liczba protonów - cząstek dodatnich jest równa liczbie elektronów - cząstek .Prawu okresowości podlegają nie tylko właściwości chemiczne, ale i fizyczne pierwiastków, np. ich gęstość, temperatura topnienia, twardość, objętość molowa, przewodnictwo elektryczne i cieplne.. Masy atomowe podano z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.. liczbą protonów.. Pierwiastek to zbiór atomów o tej samej liczbie atomowej Z.. Numer okresu jest równy ilości Czytaj dalej.Układ okresowy pierwiastków chemicznych" - grupa B, plik: test-1-budowa-atomu-uklad-okresowy-pierwiastkow-chemicznych-grupa-b.pdf (application/pdf) To jest chemia ZR Zaloguj się Załóż kontoZ tej wideolekcji dowiesz się: - co to jest symbol pierwiastka i jak się go zapisuje, - co nazywamy okresem w układzie okresowym, - co nazywamy grupą w uk.Budowa atomu.. Izotopy danego pierwiastka różnią się między sobą: liczbą elektronów.. Jądra atomów o jednakowej liczbie atomowej Z, a różnej liczbie masowej A to izotopy.masa atomu wyrażona w u (jednostkach masy atomowej) 6.. Brom występuje w przyrodzie w postaci mieszaniny dwóch izotopów o masach atomowych równych 78,92 u i 80,92 u.. Pierwiastki chemiczne są tu uporządkowane według rosnącej liczby atomowej.. 14 neutronów i 13 protonów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt