Butapren selena karta charakterystyki

Pobierz

Klej ten stosuje się głównie przy łączeniu gumy, skóry naturalnej i sztucznej, tkanin sztucznych i naturalnych oraz filcu.. Karta charakterystyki.. +48 71 78 38 301 fax +48 71 78 38 300 BDO: 000015312 · Komórka udzielająca informacji: · 1.4.. Sterilit I JG598 - Karta Charakterystyki.. Zalety Elastyczna spoina Nie zawiera toluenu Odporny na wodę i starzenie Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznychDane dotyczące dostawcy karty charakterystyki · Producent/Dostawca: SELENA S.A. ul. Wyścigowa 56e 53-012 Wrocław, Poland tel.. Data druku: 20.04.2009 Aktualizacja: 20.04.2009 * 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa · Dane produktu · Nazwa handlowa: PROTECTAN SPRAY 400mlKarta charakterystyki preparatu SOLFAR Klej Butapren niebezpiecznego.. Adres : ul. Matejki 2a.47100.STRZELCE OPOLSKIE.POLAND.. Karta dostosowana do wymagań określonych w Dz. U. Nr 215, poz. 1588 z 2007 r / rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.. Selena Kartalova.Share your videos with friends, family, and the worldRead Book Karta Charakterystyki Medi Sept Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU (Ciąg dalszy) Dodatkowe postanowienia: Działać zgodnie z Wewnętrznym Planem Awaryjnym i ulotkami informacyjnymi opisującymi postępowanie w razie Page 11/36Title: giovani_karta_charakterystyki Author: Asia Created Date: 4/16/2020 2:36:21 PMPretraži ovu web-lokaciju..

Olej solarowy - karta charakterystyki.

Opis Jednoskładnikowy klej kontaktowy przeznaczony do stosowania w obuwnictwie do klejenia skóry naturalnej i sztucznej, gumy, tkanin, filcu.. KARTA CHARAKTERYSTYKI.. 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent : McBRIDE STRZELCE.. Składniki niebezpieczne Nazwa substancji numer WE numer CAS StęŜenie w preparacie Symbole zagroŜenia Symbole niebezpieczeństwa Aceton 200-662-2 67-64-1 <15% F, Xi R 11, R 36, R 66,R 67 ToluenKlej Butapren Str. 2/12 Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem 20-30 64742-49- 265-151-9 649-328-00-1 Flam.Liq.. Strona 5 z 10 8.2.. Unikać rozpylania.. Jest on stosowany głównie w przemyśle obuwniczym, gdyż daje on trwałe, wodoszczelne i elastyczne spoiny.Według karty charakterystyki rozpuszczalnikami w kleju są etylobenzen, ksylen (różne izomery) i octan etylu.. Może być stosowany również w przemyśle meblowym, samochodowym i w budownictwie.. +48 71 78 38 301 fax +48 71 78 38 300 BDO: 000015312 · Komórka udzielająca informacji: · 1.4. z o.o. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, Tel.. MSDS-Chirosan (02-2015) Schulke.Butapren - nazwa handlowa kleju rozpuszczalnikowego, w którym głównym składnikiem sklejającym jest kauczuk chloroprenowy.Klej ten stosuje się głównie przy łączeniu gumy, skóry naturalnej i sztucznej, tkanin sztucznych i naturalnych oraz filcu.Jest on stosowany głównie w przemyśle obuwniczym, gdyż daje on trwałe, wodoszczelne i elastyczne spoiny.karta charakterystyki substancji (niebezpiecznej) ..

Karta charakterystyki.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: Adres dostawcy: ADAMA Polska Sp.. Kontrola narażenia Stosowne techniczne środki kontroli: zalecane jest stosowanie wentylacji ogólnej pomieszczenia.. Klej jest roztworem kauczuków naturalnych i sztucznych w mieszaninieKarta charakterystyki Primer EBX-2 - dekor.. Numer telefonu alarmowego: Europejski numer alarmowy: 112 (24h)Butapren - nazwa handlowa kleju rozpuszczalnikowego, w którym głównym składnikiem sklejającym jest kauczuk chloroprenowy.. dostępne są też Butapren A firmy Anser i Butapren S firmy Selena, zawierające nieco .KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Butapren S Strona 5 z 10 7.1.. 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania .KARTA CHARAKTERYSTYKI Springforce Fabric Softener Floral 4L Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) artykuł 31, załącznik II ze zmianami.. Toksyczne opary rozpuszczalników w klejach bywają wdychane w celu odurzenia, co jest bardzo szkodliwe dla mózgu i organów wewnętrznych.. pobierz.. Nazwa produktu: SOLFAR Klej Butapren Nazwa producenta: Adres producenta: Telefony producenta: 2.. Wyrób jest preparatem.. PDF ogłoszony - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.. Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: Źródła zapłonu trzymać z daleka - nie palić tytoniu.KARTA CHARAKTERYSTYKI KLEJ BUTAPREN Data wydania 09.08.2010 Data aktualizacji: 20.06.2016 Wersja PL: 5.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem Komisji UE 2015/830 z dnia 28.05.2015r..

Unicool Mikro E - karta charakterystyki.

Zasady klasyfikowania i promowania słuchaczy szkół dla dorosłych.. 2 H361 STOT SE 3 H336 Aquatic Chronic 2 H411 Na podstawie noty H i P substancja nie jest klasyfikowana jako rakotwórcza.Karta Charakterystyki.. Numer telefonu alarmowego: Europejski numer alarmowy: 112 (24h)Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki · Producent/Dostawca: SELENA S.A. ul. Wyścigowa 56e 53-012 Wrocław, Poland tel.. Skład i informacje o składnikach.. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Zadbać o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.. pobierz..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt