Specyfikacja techniczna instalacja centralnego ogrzewania

Pobierz

z o.o. przy al.. Rozbudowa Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w śarnowcu o halę na maszyny rolnicze wraz z salą do praktycznej nauki zawodu, zapleczem socjalnym oraz budową bezodpływowego zbiornika na ścieki.instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego powinny zapewni ć obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, mo żliwo ść spełnienia wymaga ń podstawowych dotycz ących w szczególno ści: - bezpiecze ństwa konstrukcji, - bezpiecze ństwa po żarowego, - bezpiecze ństwa u żytkowania, - odpowiednich warunków higienicznych i …Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót budowlanych związanych z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w obiektach Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju 23-400 Biłgoraj przy ul. Cegielnianej 24Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: • montaż rurociągów, • montaż armatury, • montaż urządzeń,1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalacja centralnego ogrzewania.. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor: Powiat Lubelski w Lublinie ul..

Specyfikacja techniczna S01 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1.

Przedmiot ST. Andrzej Trela Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział: Świętokrzyski Oddział Regionalny.. j.ch.szucha 25 inwestor : ministerstwo edukacji narodowej al.. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania w budynku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Jeleniej Górze przy ul. 1 Maja 23.. Zakres specyfikacji technicznej (ST): Przedmiotem specyfikacji s ą wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót doty-cz ących budowy instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym w budynku wie-1.2.. Spokojna 9 20 - 074 Lublin Podpis Projektował: mgr inż. Andrzej Przekora upr.. Specyfikacja techniczna instalacji centralnego ogrzewania Szczegółowa "Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót" obejmuje wymagania dotyczące realizacji projektu instalacji centralnego ogrzewania dla Parku Techniki Wojskowej, Budynek 43 istniejącym na terenie Wojskowej Akademii TechnicznejSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót remontowych instalacji centralnego ogrzewania..

Wymagania i specyfikacja.

WSTĘP 1.1.. 1.4.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM.. WSTĘP 1.1.. Szanowni Państwo,Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących budowy instalacji wod-kan c.w.u., centralnego ogrzewania , instalacji gazowej i kotłowni w ramach modernizacji pomieszczeń i budynku administracyjno technicznego Drogowego przejścia Granicznego w Gronowie.. FABRYCZNEJ 16 W CHRZANOWIE"Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.. Zakres stosowania STPrzedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących budowy instalacji wod-kan c.w.u., centralnego ogrzewania , instalacji gazowej i kotłowni w ramach modernizacji pomieszczeń i budynku Centrum Edukacyjno-Badawcze Mleczarstwa i jakości Żywności UWM przy ul. Oczapowskiego 7 w Olsztynie.określonymi w aprobatach technicznych i powinna być kontrolowana na bieżąco przy każdej dostawie na budowę..

3-go maja 31 w piotrkowie trybunalskimS.01 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacja techniczna wykonania robót: 1.

.- demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania - montaż instalacji centralnego ogrzewania Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy.. WSTĘP 1.1.. Roboty sanitarne wewnętrzne: • Instalacja centralnego ogrzewania • Instalacja klimatyzacji • Instalacja kotłowniPostępowanie: BOR13.2619.03.2022 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Biura Powiatowego ARiMR w Kielcach..

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania związanych z realizacją przedmiotowego zadania.

ZAKRES STOSOWANIA ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-2.. WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1.. Monta ż ruroci ągów instalacji c.o. od kotła do grzejników /czynnik grzejny -woda o parametrach 75/60 oC 1.2.2.CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2 1.. DOTYCZY: PROJEKT WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA PRZEBUDOWY DOMU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W SOBLÓWCE POPRZEZ ROZBUDOWĘ GARAŻU PRZY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ WRAZ Zspecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robÓt instalacja centralnego ogrzewania cpv 45331000 - 6 cpv 45331100 - 7 cpv 45321000 - 3 cvp 45320000 - 6 nazwa inwestycji: przebudowy przyŁĄcza c.o. wraz z modernizacjĄ instalacji centralnego ogrzewania w budynku tbs.. Zakres robót obj ętych ST:Warunki techniczne obejmuj ą instalacje centralnego ogrzewania wodnego o temperaturze do 150°C i ci śnieniu do 1,6 MPa oraz parowego o ci śnieniu do 0,6 MPa.. Nie dotycz ą ogrzewa ń powietrznych z rozprowadzeniem kanałowym oraz instalacji wykonywanych z rur cienko ściennych.. Przedmiotowa specyfikacja techniczna zwi ązana jest z wykonaniem ni Ŝej wymienionych robót:Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji centralnego ogrzewania.. Zakres robót objętych SST.. 1.2.Specyfikacja Techniczna - ST-IS-2 1.. Instalacja centralnego ogrzewania Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie remontu instalacji sanitarnych na rysunkach nr 1 do 5.. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robótZakres robót objętych Specyfikacja Techniczną Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania.. W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót montażowych koniecznych do wykonania instalacji centralnego ogrzewania w związku z realizacją inwestycji określonej w rozdziale 00.00.00 1.2.z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i obejmuj ą: - wymagania wykonawcze - wymagania materiałowe - technologie monta żu - transport i rozładunek - składowanie materiałów - nadzory i odbiory Zakres robót budowlanych obj ętych specyfikacj ą: 1.2.1.. PRZEDMIOT ST.. Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeń o jakości wydanych na podstawie polskich norm lub aprobat technicznych nie powinny być wbudowane.. j.ch.szucha 25 00-580 warszawa nr specyfikacji technicznej 38/11/st-1/s cpv 45331100 - 7Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt