Test ustawa o rachunkowości

Pobierz

zakłada, że jednostka gospodarcza będzie kontynuowała, w dającej się przewidzieć przyszłości swoją działalność w tym samym zakresie lub bez istotnych zmian b).. zakłada, że osiągnięte przychody i poniesione koszty zalicza się do okresu, w którym faktycznie wystąpiły, niezależnie od wpływu należności i zapłaty zobowiązania c).. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: .TodayTest -1. b) gmin.. Wycena krótkoterminowych papierów wartościowych w momencie pierwotnego ujęcia jest dokonywana: a) zawsze według ceny rynkowej zawsze według ceny zakupu c) według ceny zakupu lub .Ustawa określa zasady rachunkowości oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.. SPECJALISTY W REFERACIE FINANSOWO - KSIĘGOWYM DOCHODÓW 1.. Test został opracowany na podstawie egzaminów zawodowych przeprowadzanych w latach ubiegłych.. Zgodnie z Konstytucj ą RP źródłami powszechnie obowi ązuj ącego prawa Rzeczypospolitej Polskiej s ą na obszarze działaniaTesty z księgowości - online, za darmo Testy z księgowości Wszystkie testy są bezpłatne Na końcu testu poznasz swój wynik i poprawne odpowiedzi Testy zaleca się wypełnić przy użyciu przeglądarki Google Chrome.. Powodzenia!. 6.Jakie akty prawne przede wszystkim regulują zasady gospodarki finansowej samorządów terytorialnych?-ustawa budżetowa,-ustawa o samorządzie terytorialnym,-ustawa zasadnicza,-ustawy podatkowe,-ustawy o pozabudżetowych funduszach publicznych,-ustawa karno skarbowa,-akty .Test wiedzy jest jednym z etapów postępowania rekrutacyjnego.Na końcu tekstu publikujemy link do odpowiedzi.1..

Wprowadzenie do rachunkowości - przykłady, zadania, testy.

Wybierz test Wszystkie testy Interaktywne testy Przykładowe testy zawodowe Dla początkujących Dla średnio zaawansowanych Dla zaawansowanycha) wynik z działalności gospodarczej powiększony o koszty finansowe i pomniejszony o przychody finansowe, b) wynik ze sprzedaży powiększony o pozostałe przychody operacyjne i pomniejszony o pozostałe koszty operacyjne.. Wynik finansowy jest zyskiem, jeżeli: a) w grupie kont wynikowych suma sald DT jest mniejsza od sumy sald CT, ?2 days agoZadanie: Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę z zakresu rachunkowości na poziomie szkół policealnych, techników oraz zasadniczych szkół zawodowych.. Na końcu znajduje się link do odpowiedzi.. c) samorządowych jednostek budżetowych 2.. Testy: O egzaminie: Cennik: Moje Testy: Menu .. Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym ..

Przepisów ustawy o rachunkowości nie stosuje się do mających siedzibę lub miejsce ...

Przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się, między innymi, do: jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Skarbu Państwa Narodowego Banku Polskiego 2.Nadrzędną zasady rachunkowości jest zasada memoriałowa, która: a).. TEST jednokrotnego wyboru 1.. ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA A.. Rozkład materiału z w f szkoła podstawowa, Wymiana pompy paliwa vw passat b4, Rodzina naturystyczna galeria, Sterowniki do manta mm 626 win 7, Sprawdzian 2 welttour 2, Sprawdzian z .Test z rachunkowości - proszę o pomoc - napisał w Rachunkowość: Potrzebuję pewnych odpowiedzi maksymalnie do piątku.. Oplata pobierana jest niezaleznie od oplat za korzystanie z urzadzen targowych oraz uslug swiadczonych przez prowadzacego targowisko.. TEST DLA KANDYDATÓW NA STANOWISKO SPECJALISTY W REFERACIE FINANSOWO - KSIĘGOWYM DOCHODÓW 1.4 I.. DLA KANDYDATÓW NA STANOWISKO.. #rachunkowoscfinansowa.. Zakup za gotówkę materiałów, które zostały przyjęte następnie do magazynu jest: a) Kosztem produkcji, b) Nakładem, c) Wydatkiem d) Żadne z powyższych 2.Testy przygotowujące do egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego.. wyodrębnia w ewidencji te operacje gospodarcze, które mają istotne .Egzamin testowy - Rachunkowość Do uzyskania maksymalnie 33 punkty PYTANIE 1 ( 1 pkt.). 7 prostych pytań i maksymalnie 14 punktów do zdobycia..

Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej "ustawą", stosuje się, z zastrzeżeniem ust.

1.Co oznacza zasada szczegółowości .. składowisko.. Zakres pytań testowych jest zgodny ze starym jak i nowym egzaminem zawodowym.Jul 3, 20201 Rachunkowość finansowa - przykładowe pytania testowe(wersja z odpowiedziami) 1.. Akty prawa miejscowego uchwalone przez Radę Miasta Poznania podlegają ogłoszeniu w:a) Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .. Rozwiąż Rachunkowość!. Okres sprawozdawczy to:Oferty ustawa o rachunkowości komentarz wybrane z milionów propozycji w sklepach internetowych.. Odchylenia od cen ewidencyjnych powstają wskutek: A) różnic w czasie pomiędzy otrzymaniem dostawy materiałów a otrzymaniem faktury zakupu, B) różnic między cenami sprzedaży zbędnych materiałów a ich cenami ewidencyjnymi,Testy z aktów prawnych Próbny egzamin Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując egzamin z aktów prawnych wymaganych na egzaminie na inspektora kontroli skarbowej .. Jeżeli ktoś zna się na tym dobrze, proszę o pomoc..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt