Sterillhand gel karta charakterystyki

Pobierz

( ilość produktów: 1 ) Dodane do porównania.. ręce po użyciu, zdjąć zanieczyszczoną odzież i sprzęt ochronny przez wejściem do miejsc przeznaczonych doKarta Charakterystyki HAND GEL ANTI VIRUS HAND GEL ANTI VIRUS PROTECTION PROTECTION 3.2.. Przeznaczony do dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych.. Learn more.Sterillhand to gotowy do użycia alkoholowy żel do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk w placówkach Służby Zdrowia oraz w miejscach, w których konieczne jest zachowanie najwyższych standardów higienicznych - salonach kosmetycznych i fryzjerskich, gabinetach weterynaryjnych, klubach fitness, siłowniach oraz Placówkach Oświaty.The ladder is ready to use - it is premixed with 6X TriTrack DNA Loading Dye for direct loading on gel.. Mieszaniny: Nazwa Zakres Numer Numer Numer Symbole niebezpiecznej stężeń CAS indeksowy WE niebezpieczeństwa substancji Etanol; alkohol <5 % 64-17-5 603-002-00-5 200-578-6 F: R11 etylowy 4.. Heute bestellen, versandkostenfrei.KARTA CHARAKTERYSTYKI STERILLHAND Data wydania 07.03.2005 Data aktualizacji: 01.09.2015 Wersja PL: 5.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 453/2010 z 20.05.2010r.. Usuń produkty Porównaj produkty.. : 1503PL 3/6 7.2.. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności Środki techniczne : Zapewnić mozliwosc do mycia/wodę do oczyszczenia oczu i skóry.Barrier Gel Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z rozporządzeniem zmieniającym (UE) 2015/830 1/19/2018 PL (polski) 2/6 4.2. typu A lub uniwersalnym (klasa 1,2 lub 3) zgodne z normą EN 141 - nie dotyczy w przypadku stosowania zgodnie zKARTA CHARAKTERYSTYKI STERILLHAND Data wydania 07.03.2005 Data aktualizacji: 22.02.2011 Wersja PL: 3.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 453/2010 z 20.05.2010r..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt